Trang chủ
Hình ảnh
Công trình hoàn thành
Công trình đang thi công
Liên hệ

Tên của bạn
Email của bạn
Email người nhận
An toàn

Chúng tôi cho rằng ngăn ngừa tai nạn vừa là trách nhiệm của chúng tôi về mặt đạo đức nhưng cũng là để nâng cao vị trí của doanh nghiệp. Quan điểm của chúng tôi là mỗi người lao động có quyền nhận được môi trường làm việc tốt và tuyệt đối an tòan. Trách nhiệm đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho nhân viên vượt quá mức độ tuân thủ các quy định và luật do nhà nước ban hành. Chúng tôi luôn ý thức rằng việc bảo đảm an toàn và sức khỏe cho nhân viên của chúng tôi cũng như an tòan cho tài sản, công trình công cộng và môi trường xung quanh là việc làm cần thiết để hoàn thành các dự án xây dựng của chúng tôi. An toàn không chỉ là ưu tiên số một tại HMIC mà an toàn còn là một trong những điểm làm nên giá trị của chúng tôi.
HMIC đã thiết lập ra một chương trình NGĂN NGỪA TAI NẠN trong đó bao gồm các phần huấn luyện an toàn, kiểm tra thực hiện an toàn, giám sát an toàn và báo cáo về an toàn. Chúng tôi cho rằng ngăn ngừa tai nạn là trách nhiệm của tòan bộ hệ thống quản lý từ trên xuống dưới. Trách nhiệm đó thuộc về mọi cấp độ của hệ thống quản lý của công ty từ cấp cao nhất là Chủ tịch Hội đồng quản trị cho đến tận người công nhân trực tiếp thi công xây dựng. Chúng tôi có chương trình huấn luyện về an toàn cho các nhà quản lý, giám sát và nhân viên ở các cấp độ khác nhau để mỗi cá nhân có thể nhận ra các điều kiện gây mất an toàn và sửa chữa những điều kiện mất an toàn có thể xảy ra đó và quan trọng hơn là thay đổi những thói quen làm việc có thể gây mất an tòan.
Các chi nhánh địa phương và ban chỉ huy công trường cụ thể sẽ chịu trách nhiệm quản lý an toàn lao động theo Chương trình Ngăn ngừa tai nạn ở cấp độ vùng và dự án với dự hỗ trợ của Phụ trách bộ phận quản lý an toàn lao động của công ty tại trụ sở chính. 
Chúng tôi cũng biết rằng những cố gắng ngăn ngừa tai nạn phải đi đôi với chất lượng công trình, đạo đức kinh doanh, chi phí, và tiến độ công trình. An toàn không phải là phần thêm vào công trình của chúng tôi mà chính là cách chúng tôi thực hiện công việc.
Chúng tôi nhận thức rằng tai nạn phải là một sự kiện bất thường không mong muốn nhưng phần lớn chúng đều có thể ngăn ngừa được từ sớm. Mục đích cuối cùng của chúng tôi ở HMIC luôn là KHÔNG CÓ TAI NẠN.