Trang chủ
Hình ảnh
Công trình hoàn thành
Công trình đang thi công
Liên hệ

Tên của bạn
Email của bạn
Email người nhận
Sứ mệnh
Chúng tôi có hai cam kết với doanh nghiệp của chính mình, với khách hàng, với các thành viên công ty và với với các đối tác kinh doanh:  
Tích lũy hòan thiện kinh nghiệm và Tăng trưởng phát triển doanh nghiệp
Chúng tôi sẽ tích lũy hòan thiện kinh nghiệm của ngành:
• Cho khách hàng của chúng tôi, để mỗi ngày đều không có vướng mắc và phiền nhiễu xảy ra.
• Cho các thành viên của công ty, để mỗi ngày đều an toàn, có thử thách và tưởng thưởng.
• Cho đối tác kinh doanh của chúng tôi, để sao cho cộng tác với HMIC là minh bạch, an tòan và thành công.
Chúng tôi sẽ tăng trưởng phát triển doanh nghiệp:
• Để phục vụ khách hàng tốt hơn và để đáp ứng những nhu cầu luôn thay đổi của khách hàng.
• Để tạo ra cơ hội cho các thành viên công ty phát triển sự nghiệp và đáp ứng tham vọng nghề nghiệp của mỗi người.
• Để củng cố sức mạnh và đảm bảo tương lai bền vững của công ty.